Onder het motto: als je maar goed genoeg je best doet, heeft iedereen zijn eigen beperking

Duikschool voor aangepaste opleidingen

In het kader van de wet AVG is een pagina toegeveogd met onze privacy statement

Tekstvak: Deze wet is bedoeld om de privacy van onze deelnemers te waarborgen.
In het kader hiervan hebben  wij diverse maatregelen genomen om aan deze wet te voldoen, denk aan de privacy statemenent en verwerkers overeenkomsten met toeleveranciers en derden.
Hieronder vindt u de basis hoe wij uw privacy vastleggen 

Verder hebben wij ons aangesloten bij de stichting AVG voor verenigingen , www.avgverenigingen.nl, waar u ook met vragen en/of opmerkingen terecht kan

 

Privacy verklaring RLDT

Red Lobster Dive and Training respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw opdracht zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Red Lobster Dive and Training hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Red Lobster Dive and Training houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, speciaal de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Red Lobster Dive and Training heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Red Lobster Dive and Training zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Als Red Lobster Dive and Training zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van u als klant

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Red Lobster Dive and Training verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
-Communicatie over de bestelling/opdracht

-Het uitvoering geven aan een bestelling/opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen bestelling/opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Red Lobster Dive and Training in een aantal gevallen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Adres;

Geboorte datum;

Gender;

Naam, adres, telefoon nummer, ouder en/of voogd

Uw persoonsgegevens worden door Red Lobster Dive and Training opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode;

-Nodig voor uitvoeren van de opdracht( cursus).

-Lidmaatschap licentie houder brevet
-Gedurende de looptijd van de bestelling(en).


Zo kunnen wij u blijven bedienen en kunnen wij u sneller helpen indien er vragen zijn.
Hierna bewaren wij uw gegevens voor de periode van
twee jaar i.v.m. nabestellingen en garantie. U kunt ons ten alle tijden verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
Daarna in alleen in de financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van u als abonnee op de nieuwsbrief

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Red Lobster Dive and Training verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Het informeren over de nieuwste acties en duikagenda
-Het informeren over de nieuwste wetenswaardigheden

-Het informeren van de persoon over speciale openingstijden en/of feestdagen

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Inschrijving voor de nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Red Lobster Dive and Training de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres;


Uw persoonsgegevens worden door Red Lobster Dive and Training opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de periode dat men aangemeld is. U kunt zich ten alle tijden automatisch uit laten schrijven uit de mailing lijst. U kunt ons hier ook persoonlijk voor contacteren.

Verwerking van persoonsgegevens bij akkoord voor mailinglijst nieuwsbrief.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Red Lobster Dive and Training verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Het informeren over de nieuwste acties
-Het informeren over de nieuwste wetenswaardigheden

-Het informeren van de persoon over speciale openingstijden en/of feestdagen
-Het informeren over duikevenementen.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


Inschrijving voor de nieuwsbrief in combinatie met de Privacy Verklaring;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Red Lobster Dive and Training de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Red Lobster Dive and Training opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


-Gedurende de periode dat men aangemeld is.

-U kunt zich ten alle tijden automatisch uit laten schrijven uit de mailing lijst.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Red Lobster Dive and Training verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De vrijwilligersovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Red Lobster Dive and Training de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;

Adres;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;

Gender;

Brevettering;

Uw persoonsgegevens worden door Red Lobster Dive and Training opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna, eventueel, in de financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Lidmaatschappen derden

 

Binnen (en buiten) de EU

Wij verstrekken standaard geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Indien dit wel het geval is zijn hiervoor zeer uitgebreide verwerkersovereenkomsten opgesteld en zal dit hooguit het geval zijn wanneer Red Lobster Dive and Training een account heeft lopen bij een dergelijke partij en uw gegevens hierbij alleen door onze medewerkers worden verwerkt. Alle partijen waar wij mee samenwerken voldoen tevens aan de AVG privacy wetgeving, ůůk als zij zich buiten de EU bevinden.

 

Minderjarigen

Voor personen jongen dan 16 jaar verwerken wij alleen als hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer u jonger bent dan 16 jaar is het dus niet toegestaan om zonder deze toestemming uzelf aan te melden voor een cursus en/of activiteit of u aan te melden voor de nieuwsbrief.

 

Bewaartermijn

Red Lobster Dive and Training bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Onze computor systeem is voorzien van een anti virus beveiliging .
-Personen die namens Red Lobster Dive and Training van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij systeem problemen.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij invulling kunnen geven aan voornoemde verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt uw gegevens verwijderen door bij de nieuwsbrief uzelf onderaan de mail af te melden voor ontvangst. Bij alle andere gegevens kunt u contact met ons opnemen om de gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.

 

Klachten

Mocht u een vraag of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan direct contact met ons op. Komen wij er samen met u niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen heeft, neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

 

Red Lobster Dive and Training

Jozef Israelsstraat 17
5753CX Deurne
Tel: +31(0)493-316375
Email adres: info@redlobsterdiveandtraining.nl